Anti_gravity_park
Kozubnik, Poland
Anti_Gravity_Park
The way to make man feel like an astronaut. Master plan and development perspectives for the forgotten, mountain resort

The leading idea of the Anti_Gravity_Park is achieving a state of weightlessness. The seemingly perverse idea is reflected in every part of the project - both in formal and functional plane. Its culmination are prototypical rail track along with the capsule, whose technology allows you to safely introduce a man into a state of levitation in time of 10 seconds.
The idea of composition is to highlight the location of desirable characteristics - tectonic richness of the area with its dense vegetation and the loss of beauty dozing in a deserted holiday resort - by hiding in a geometric buildings, underground cubatures, at the same time, possibly the most effective use of space, and the establishment of three dominant characteristic, related to each other and forming a center for other functional areas.
Anti_Gravity_Park makes it possible to bring together three generations. Older people can enjoy the benefits of clean, mountain climate in hotels and rehabilitation centers located in isolated acoustically (but not visually) parts of the complex. School age and younger children with their parents can enjoy the fun rope park, water park or the square of levitation, which highly absorbing surface reduces the sense of gravity. Businesses people can take advantage of the business areas of ​​the hotel, meeting rooms, spa, and among others, located on the highest floors of the tower, panoramic pool.
Wide range of sports is addressed to both professionals and amateurs.
Anti_Gravity_Park is the translation of dream about flying into reality.
Filled with positive energy, allowing the possibility of creative de-strees, posing an alternative to passive leisure activities, reducing social pathologies and allow to develop talents and interests of the place, it would be the driving force for the economy, which in turn will have a measurable impact on the quality and standard of living of future generations.
Myślą przewodnią Anti_Gravity_Park jest dążenie do stanu nieważkości. Z pozoru przewrotna idea, znajduje swoje odzwierciedlenie w każdej części projektu - zarówno w płaszczyźnie formalnej jak i funkcjonalnej. Jej zwieńczeniem, są prototypowy tor szynowy wraz z kapsułą, których technologia pozwala na bezpieczne wprowadzenie człowieka w stan lewitacji na czas ~ 10 sekund.
Idea kompozycyjna ma na celu uwydatnienie pożądanych cech lokalizacji – bogactwa tektoniki terenu wraz z jego gęstą roślinnością i utraconego piękna drzemiącego w opuszczonym ośrodku wypoczynkowym - poprzez ukrycie budynków w zgeometryzowanych, podziemnych kubaturach, przy jednoczesnym, możliwie najefektywniejszym wykorzystaniu przestrzeni, a także utworzenie trzech charakterystycznych dominant, powiązanych wzajemnie ze sobą i stanowiących centra dla kolejnych stref funkcjonalnych.
Anti_Gravity_Park daje możliwość zbliżenia do siebie trzech generacji. Starsi ludzie mogą korzystać z dobrodziejstw czystego, górskiego klimatu w hotelach i centrach rehabilitacyjnych usytuowanych w izolowanych akustycznie (lecz nie optycznie) częściach kompleksu. Dzieci w wieku szkolnym i młodsze mogą wraz z rodzicami cieszyć się zabawą w parku linowym, aquaparku, czy na placu lewitacji, którego cała, mocno amortyzująca powierzchnia redukuje uczucie ciężkości. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji strefę biznesową z hotelem, salami konferencyjnymi, spa, oraz m.in., umieszczonym na najwyższych kondygnacjach wieży, basenem panoramicznym.
Bogaty wachlarz atrakcji sportowych skierowany jest zarówno do profesjonalistów jak i amatorów.
Anti_Gravity_Park jest przełożeniem sennego marzenia o lataniu na rzeczywistość.
Przepełnione pozytywna energią, dające możliwość kreatywnego odstresowania, stwarzające alternatywę dla pasywnych form spędzania wolnego czasu, redukujące patologie społeczną i pozwalające rozwinąć talenty i zainteresowania miejsce, byłoby motorem napędowym dla gospodarki, co z kolei będzie miało wymierne przełożenie na jakość i poziom życia przyszłych pokoleń.

Zobacz pozostałe projekty

w górę