Changing The Face / ROTUNDA / Warsaw
1st prize / I nagroda w konkursie 
Modern urban oasis / Warsaw City Lounge 

The Rotunda becomes part of a public square. It undergoes dematerialization as a barrier
to urban space and, by enhancing its function to include that of a pro-ecological urban oasis available in all weather conditions, it turns into a fully-fledged public centre.
The introduction of freely-accessible technological amenities within the protected green space of the building enables people, in addition to meeting their civilizational needs – recharging batteries for their devices or accessing the Internet – to recharge their own ‘natural batteries’ and improve their general feeling of wellbeing.!
Through contact with nature, in a space that is perfect in terms of climate, THE ROTUNDA CHANGES ITS FACE, becoming a MODERN URBAN OASIS.
The public square is utilized in a multifaceted way – meeting the key needs of the people that are present there at any given time, depending on the purpose and duration of their visit to the Warsaw City Lounge. All zones are designed so as to form a coherent and efficiently-utilized space while remaining in mutually non-invasive relations.
The transformation of the Rotunda’s appearance consists primarily in the mode of its perception. A facility heretofore viewed mostly from the outside, or from the ground floor level, is now becoming an interactive transfer hub for people and information – so that it will become possible to perceive the surroundings of the building and its internal geometry from the mezzanine space which has not been freely accessible before.
The spatial integration and balanced planning of the functions, both public and those involved in the operation of a bank, aims to enhance the utilitarian quality of the place, to order its space and turn it into a modern urban lounge with the Rotunda as its icon and central functional hub.
The pedestrian traffic, until now for the most part organized underground, could – through the proposed changes to the traffic organization at the crossroads – be streamed predominantly on the ground level. The proposed system of cycle tracks and bicycle parking facilities, including battery charging devices among other features, could create an impulse for changing the whole way of thinking about personal transport in the city.
An extremely important role in the design is played by ecology and sustainable energy management systems (SEMs). E.g. the surface of the square is lit by lamps attached to tension cables, powered by the sun. With this solution, we are also enhancing the quality of the overhead space by reducing, to the maximum degree possible, the pollution of the sky with artificial light after dark.
Water plays a very important role in the design as well. Its social function is to produce a refreshing ambience through a system of fountains integrated into the surface pavement, designed to direct the eye towards the plaque commemorating the gas explosion which destroyed the Rotunda several decades ago. The accentuation of the axial quality of the overall plan and its aesthetic properties are coupled with adequate greywater management.
The use of a double façade in the building has a measurable impact on the atmosphere of the workplace and rest areas.
Given the high quality of the design ideas which directed the work of the original designers of the facility, the structure, its characteristic hubs as well as the compositional idea of the building’s interior have been highlighted as much as possible while the use of the building is changed.
DuPont materials are employed to underscore the principal architectural idea. All the new elements are based on glass as both a structural and a finish material. Walls glazed with strengthened glass of high transparency, the building’s inner skin, the uppermost footbridge and its structure, and many other interior finish elements are based on DuPont transparent materials.
The non-transparent elements, such as bank counters or urban lounge furnishings – benches, lean-on stands and bike stands – are made of Corian. 
 
Nowoczesna oaza miejska / Warszawski Salon Miejski

Rotunda staje się częścią placu publicznego. Dematerializuje się jako bariera przestrzeni
miejskiej i rozwijając jej funkcje o dostępną w każdych warunkach pogodowych, proekologiczną oazę miejską staje się pełnowartościowym centrum publicznym.
Wprowadzenie swobodnie dostępnych udogodnień technologicznych w chronionej przestrzeni zielonej budynku, pozwala przy okazji zaspokajania potrzeb cywilizacyjnych – doładowywania baterii, czy łączenia się z siecią – poprawić samopoczucie i naładować swoje naturalne baterie.
Poprzez kontakt z naturą, w doskonałej pod względem klimatycznym przestrzeni, ROTUNDA ZMIENIA SWOJE OBLICZE, stając się NOWOCZESNĄ OAZĄ MIEJSKĄ.
Plac publiczny, wykorzystany jest w sposób wielopłaszczyznowy – zaspokajając kluczowe potrzeby ludzi na nim przebywających – w zależności od celu jak i czasu wizyty w Warszawskim Salonie Miejskim. Wszystkie strefy zaprojektowane zostały tak, by pozostając we wzajemnych, nieinwazyjnych relacjach, tworzyły spójną i efektywnie wykorzystaną przestrzeń.
Przemiana oblicza Rotundy, polega przede wszystkim na sposobie jej postrzegania. Z obiektu percypowanego dotychczas w głównej mierze z zewnątrz, bądź z poziomu parteru – staje się ona interaktywnym węzłem transferu ludzi i informacji – pozwalając na odbiór otoczenia budynku jak i jego wewnętrznej geometrii z niedostępnej dotąd swobodnie przestrzeni antresoli. Integracja przestrzenna i zrównoważone rozplanowanie funkcji, zarówno publicznych jak i bankowych, ma na celu podniesienie wartości użytkowej miejsca, jego uporządkowanie i utworzenie zeń, nowoczesnego salonu miejskiego z Rotundą jako ikoną i centralnym węzłem funkcjonalnym.
Ruch pieszy zorganizowany dotąd, głównie pod ziemią, dzięki proponowanej zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu, mógłby odbywać się przede wszystkim na poziomie terenu. Proponowane rozwiązanie systemu ścieżek rowerowych i miejsc postojowych dla rowerów z możliwością m.in. doładowania baterii, mogłoby stać się zaczynem dla zmiany sposobu myślenia o transporcie osobistym w mieście.
Niezwykle ważną rolę w projekcie odgrywa ekologia i zrównoważone systemy zarządzania energią. Np. płaszczyzna placu oświetlona jest podpiętymi do cięgien lampami, dla których źródłem energii jest słońce. Dzięki temu systemowemu rozwiązaniu, podnosimy również jakość przestrzeni nad głowami ludzi – maksymalnie redukując zanieczyszczenie wieczornego nieba sztucznym światłem. Również woda odgrywa w projekcie bardzo ważną rolę. Jej funkcja społeczna polega na wprowadzeniu orzeźwiającego klimatu poprzez system wkomponowanych w posadzkę wodotrysków, nakierowujących wzrok na tablicę upamiętniającą wybuch gazu. Podkreślenie osiowości założenia i względy estetyczne, idą w parze z odpowiednią gospodarką wody szarej. Wprowadzenie w budynku podwójnej fasady w sposób wymierny wpływa na klimat miejsc pracy i wypoczynku.
Z uwagi na wysokie walory myśli projektowej przyświecającej pierwotnym projektantom obiektu, konstrukcja, jej charakterystyczne węzły a także idea kompozycyjna wnętrza budynku została maksymalnie wyeksponowana, przy jednoczesnej zmianie sposobu użytkowania budynku.
Materiały firmy DuPont, wykorzystane zostały do podkreślenia głównej idei architektonicznej. Wszystkie nowe elementy bazują na szkle jako materiale zarówno konstrukcyjnym jak i wykończeniowym.
Wzmocnione przeszklenia o wysokiej przezierności, wewnętrzna skóra budynku, najwyższa kładka oraz jej konstrukcja, a także wiele innych elementów wykończenia wnętrz opierają się na przeziernych materiałach DuPont.
Elementy nieprzezierne, takie jak lady bankowe czy też elementy wyposażenia salonu miejskiego – ławki, standy, czy stojaki rowerowe wykonane zostały z Corianu. 

Zobacz pozostałe projekty

w górę