Sala Koncertowa Rybnik / Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
2nd prize / II nagroda w konkursie 
sala koncertowa
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ SALI KONCERTOWEJ DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W RYBNIKU 
 
Mnogość inspiracji, modularność i rytmika podziałów, zmienność odbić - nadająca dynamiki niezmiennemu obiektowi, w sposób architektoniczny przywołuje charakterystyczną dla Świata Muzyki możliwość różnorodnej interpretacji utworu. 
 
CHARAKTERYSTYKA LOKALIZACJI

Kontekst miejsca, w którym graniczy ze sobą szereg instytucji publicznych, społecznych i
dydaktycznych, wymaga ukształtowania nowej, atrakcyjnej przestrzeni publicznej.
Projektowany obiekt, będący rozwinięciem funkcjonalnym nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków, znajduje się w specyficznym kontekscie architektoniczno - urbanistycznym. Od zachodu, w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji dominuje nad miastem, neogotycka Bazylika pw. Św. Antoniego Padewskiego z początku XX wieku, z dwoma wysokimi na 95 metrów wieżami. Od północy teren opracowania powiązany jest komunikacyjnie z placówkami dydaktycznymi - m.in. Dwujęzycznym Społecznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi, a także terenami zielonymi wymagającymi uporządkowania. Od południa, po przeciwnej stronie ul. Powstańców Śląskich znajdują się Technikum Górnicze, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku z krytą pływalnią, Dom Dziecka, oraz wolnostojące budynki mieszkalne. Od skrzyżowania z ul. Byłych Więźniów Politycznych dominuje niska, wolnostojąca zabudowa jednorodzinna z budynkami noszącymi znamiona modernizmu.
Zakończona niedawno rewitalizacja Rybnickiego Deptaka z usługowo - wypoczynkowym Placem Jana Pawła II i terenami rekreacyjnymi przy ul. Tadeusza Kościuszki, ma szansę zostać uzupełniona o Przestrzeń Kultury wraz z nowo-projektowaną Salą Koncertową przy Państwowej Szkole Muzycznej.
Układ funkcjonalny i kompozycyjny obiektu podporządkowuje się logice kierunków komunikacji, uzupełnia i spaja ze sobą sąsiadujące funkcje o charakterze publicznym i jednocześnie całkowicie wykorzystuje naturalne walory widokowe miejsca.
Dokonując wyboru miejsca, w którym powinna zostać zbudowana Sala Koncertowa, wzięto pod uwagę szereg czynników, m.in. - efektywne i funkcjonalne połączenie z budynkiem Państwowej Szkoły Muzycznej, dostępność - zminimalizowanie odległości pieszej od punktów węzłowych (bazylika, Plac Jana Pawła II, przystanki komunikacji miejskiej, MOSiR), poszanowanie kontekstu architektonicznego - uwzględniając gabaryty sąsiedniej zabudowy, kontynuację i uzupełnienie ładu przestrzennego, korzystne zamknięcia i kadrowanie osi widokowych. Wybrana lokalizacja Zespołu Sali Koncertowej ma uzupełnić i wydobyć potencjał i korzystne wartości miejsca stanowiąc punkt odniesienia dla nowych inwestycji w tym rejonie.

KONCEPCJA BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektując Salę Koncertową dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku, szczególną uwagę poświęcono funkcjonalności połączenia obu obiektów oraz maksymalnemu wpisaniu w kontekst urbanistyczny. Decyzja o zlokalizowaniu nowej kubatury w miejscu istniejącego parkingu miejskiego podyktowana była chęcią zbliżenia i integracji sąsiadujacych z terenem opracowania funkcji - w ramach nowo-wygenerowanych przestrzeni publicznych i pół-pułpublicznych. Domknięcie pierzei ul. Powstańców Śląskich w pustce pomiędzy Nową Siedzibą PSM a Katedrą Ziemi Rybnickiej - najwyższą świątynią na Górnym Śląsku, pozwoliło na maksymalne zbliżenie do niedawno zrewitalizowanego Placu Jana Pawła II, nie zaburzając jednocześnie odbioru dominanty z poziomu człowieka. Mając na uwadze istniejące osie widokowe, a także czując potrzebę utworzenia nowych, zaskakujacych kadrów - zaprojektowano budynek skrojony urbanistycznie dla tego miejsca.
Prosta, pełna bryła Sali została wzniesiona ponad poziom przeszklonego parteru i odpowiednio przycięta - otwierając widoki na Bazylikę.
Charakterystyczna dla katedry ceramika, stanowiła inspirację dla zagospodarowania terenu publicznego przed Salą Koncertową. Istniejący mur ceglany kościoła, stanowiący krawędź ul.
Powstańców, znalazł swoją kontynuację w postaci zrytmizowanego wydzielenia ażurową ścianą ceglaną terenu zielonego pomiędzy dwoma działkami. Mur wcinając się w plac przed salą, symbolicznie zmienia swoją płaszczyznę - dając początek ceramicznej posadzce na zewnątrz i wewnątrz nowego obiektu.
Ściany i sufit nad parterem - wykonane z polerowanych paneli aluminiowych - odbijają ceramiczną posadzkę, symbolicznie przenosząc historyczny materiał na elewację budynku. Pełne ściany i stropy parteru oparte na konstrukcji kielicha żelbetowego, swoją dynamiczną geometrię zawdzięczają chęci uchwycenia i skadrowania otwarć widokowych na otaczający teren, stanowią też ukłon w stronę - charakterystycznych dla sąsiedniej architektury sakralnej - kątów ostrych i wielopłaszczyznowego traktowania tkanki budowlanej.
Mnogość inspiracji, modularność i rytmika podziałów, zmienność odbić - nadająca dynamiki niezmiennemu obiektowi, ma w sposób architektoniczny przywoływać charakterystyczną dla Świata Muzyki możliwość różnorodnej interpretacji utworu.
Budynek Sali Koncertowej od strony północnej otoczony jest urządzonym ogrodem dydaktycznym. Ta zielona przestrzeń ma sprzyjać integracji uczniów, umożliwiając prowadzenie zajęć w plenerze. Pół-publiczny park tematyczny dostępny zarówno od strony bazyliki, jak i zespołu szkół ogólnokształcących ma systemowo ustabilizowaną nawierzchnię pozwalającą na przejazd samochodu i ustawienie potencjalnych instalacji plenerowych. Możliwym jest również, wykorzystanie tej przestrzeni dla funkcji ogrodu sensorycznego, stymulującego rozwój najmłodszych.
Dostawa i zaopatrzenie budynku odbywa się poprzez istniejący zjazd z ul. Byłych Więźniów Politycznych. Istniejący niski budynek przewidziany został do rozbiórki, a w jego miejscu zaproponowano rozbudowę istniejącego parkingu i utworzenie wewnętrznego dziedzińca Państwowej Szkoły Muzycznej. Bezpieczne wydzielenie funkcji edukacyjnej w ramach zaproponowanej lokalizacji, realizowane jest w osi krawędzi budynku w części północnej.
Zachęcająca przestrzeń dla uczniów, miłośników muzyki, daje możliwość relaksu i wyciszenia, ma także na celu integrację różnych grup społecznych i wiekowych.
Budynek wchodzi w korzystne relacje przestrzenne z otoczeniem, jednocześnie spełniając zapisy obowiązującego MPZP.

FUNKCJA - PARTER

Idea podniesienia kubatury Sali Koncertowej sprzyja efektywnemu skomunikowaniu dwóch sąsiadujących ze sobą budynków. Istotnym założeniem, była możliwie niewielka ingerencja w siedzibę PSM. W poziomie przyziemia w części zachodniej, wprowadzono pochylnię umożliwiającą swobodną komunikację osobom niepełnosprawnym ruchowo. Pochylnia wraz ze schodami, zapewnia wygodne połączenie z Foyer Sali Koncertowej . W ramach jednokondygnacyjnej wielofunkcyjnej powierzcni holu zlokalizowano m.in. przestrzeń wystawową, Forum Uczniowskie - mogące służyć jako rozwinięcie funkcji szkolnej, oraz dwa Patia z zielenią gwarantujące dostęp światła i pozwaljące utrzymać korzystny mikroklimat. Okna występujące na elewacji istniejącego budynku nie zostały przesłonięte od dostępu światła dziennego, poprzez zastosowanie przeszklonego pasa w dachu. Dodatkowo, okna stołówki uczniowskiej mogą nadal służyć jej przewietrzaniu, gdyż wokół nich utworzone zostało dodatkowe zielone patio.
Wszystkie elementy programu funkcjonalnego bezpośrednio związane z działalnością placówki szkolnej zlokalizowane zostały na dwóch sąsiadujących ze sobą kondygnacjach - parteru i przyziemia. Oba poziomy posiadają dostęp do światła dziennego, a wielopłaszczyznowo ukształtowana kubatura kryje przed użytkownikiem szereg zaskakujacych wglądów perspektywicznych w otoczenie.
W centralnej części budynku, w ramach żelbetowej konstrukcji kielichowej, zlokalizowano funkcje towarzyszące strefie wejściowej, gastronomię, oraz pomieszczenia zaplecza magazynowego sali z zapadniąfortepianową. Układ ten gwarantuje łatwość dostaw, eliminuje konieczność stosowania podjazdów, nawrotek, czy pochylni dla samochodów dostawczych, gdyż wszystkie czynności związane z obsługą lokalizowane są w jednym poziomie.
W części północnej - otwierającej się panoramicznie na zielony dziedziniec edukacyjny oraz bazylikę - usytuowano salę kameralną dla warsztatów muzyki dawnej.
Funkcja gastronomiczna przy frontowej elewacji budynku, umożliwia również wykorzystanie przestrzeni półpublicznej na zewnątrz, pomiędzy ceramicznym sztafarzem muru a metalizującą bryłą wnętrza.

FUNKCJA - PRZYZIEMIE

W przyziemiu znajdują się przede wszystkim pomieszczenia zajęć edukacji artystycznej. Dobrze izolowane akustycznie sale zorganizowane są w centrum kubatury, otwierając się dobrze doświetlonymi holami w kierunku zieleni i bazyliki. Każdy z poziomów obiektu dostępny jest dla osób niepełnosprawnych, dzięki windom panoramicznym kursującym w przeziernych szachtach przy elewacjach północnej i południowej.
W części bez dostępu światła dziennego zlokalizowano pomieszczenia techniczne, zaplecza gospodarcze oraz zespoły sanitariatów.

SALA KONCERTOWA I FUNKCJE TOWARZYSZĄCE

Podniesiona ponad terenem betonowa kość, kryje w swoim wnętrzu prostopadłościeną salę wielofunckyjną. Zapewniaca ona wysokiej jakości klimat akustyczny poprzez zastosowanie okładziny akustycznej. Układ sali umożliwiac jej wykorzystywanie m.in. do koncertów muzyki klasycznej na najwyższym poziomie. W wyniku przeprowadzonych wstepnych analiz akustycznych, zaprojektowana została zgeometryzowana kubatura o prostokatnych proporcjach, dająca możliwość uczestniczenia w koncertach 332 słuchaczom. Pierwszy, główny poziom widowni mieści 176 miejsc, na jego plecach zlokalizowano reżyserkę dźwięku i światła oraz studio nagrań. Symetryczne balkony sali moga wygodnie pomieścić 156 usób.
Scena sali koncertowej posiada zepadnię fortepianową, oraz zgodne z programem podwyższenia dla instrumentów dętych i perkusji oraz chóru. W północnej części pierwszego poziomu sali, znajdują się kulisy wraz z zapleczem artystów. Na wyższych poziomach przewidziano garderoby z zapleczami sanitarnymi, oraz dostępne niezależnie - poprzez osobne wejścia bezpośrednio z klatki schodowej - pokoje hotelowe dla solistów.

TECHNOLOGIA

Obiekt oraz jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi Zaprojektowano w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Obiekt zapewnia pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, zarówno dla widzów, muzyków koncertujących, pracowników i uczniów Szkoły Muzycznej.
Wszystkie części obiektu, zgodnie z obowiązującymi normami, będą ogrzewane, wentylowane, posiadać będą instalację wodno-kanalizacyjną. W obiekcie przewidziane zostało zastosowanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, większość pomieszczeń pozwala na utrzymanie stałych
parametrów temperatury i wilgotności powietrza z uwagi na instrumenty muzyczne.
Obiekt jest przewidziany do zasilania z jednego centralnego źródła ciepła, w oparciu o węzeł wymiennikowy zasilany z sieci miejskiej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Ciepło w wymiennikowni przeznaczone będzie dla potrzeb c.o. i c.t., c.w.u.
Obiekt przewidziany jest do wyposażenia w instalacje elektryczne w pełnym zakresie, instalacje niskoprądowe: komputerową, telefoniczną, sygnalizacji p.poż., DSO, strukturalną oraz instalacje nagłośnienia w sali koncertowej a także instalację projekcyjną w sali konferencyjnej - audiowizualnej. wizualizacje: MPVIS - Michał Przetaczek

Zobacz pozostałe projekty

w górę