ZDK_ZODIAK - WARSZAWA
1st prize / I nagroda w konkursie 
PLAC Z TWARZĄ - INTERAKTYWNA PRZESTRZEŃ ZAPISU POGLĄDÓW
 
 
Plac przed Pawilonem Zodiak zostaje przywrócony przestrzeni miejskiej. Zmodernizowany Pawilon pełniący funkcję publiczną ma szansę zyskać przedpole integrujące wszystkie grupy społeczne. Podstawową ideą jest umożliwienie włączenia się do debaty publicznej szerszej grupie zainteresowanych, poprzez zrealizowanie placu jako symbolicznej białej kartki papieru, na której - w postaci wpisów, rysunków czy tymczasowych instalacji - mogą zostać zapisane wizje, idee, przemyślenia i manifesty. Gładka powierzchnia z wielkoformatowych płyt betonowych na bazie białego cementu (Lafarge), pokrytych powłoką hydrofobową, jest przeznaczona do pisania i  rysowania grafitem. Nad centralnym punktem kwadratowego placu ma znajdować się kamera, rejestrująca z lotu ptaka całą płaszczyznę zdarzeń i transmitująca obraz na dedykowaną stronę internetową. Plac staje się zatem Archiwum / Kroniką zapisu opinii publicznej, co w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli uchwycić prawdziwe oblicze miasta, oraz poglądy i dążenia jego mieszkańców.
Możliwość manifestacji swoich poglądów w rzeczywistej przestrzeni miejskiej i ich jednoczesna publikacja w internecie / sprzężenie z mediami społecznościowymi, nie tylko zwiększy zasięg debaty publicznej, ale również może przyczynić się do podwyższenia kultury i poziomu wyrażanych w niej opinii.
Przestrzeń miejska - postrzegana jako plac zdrowej demokracji - wykorzystuje nowoczesne środki przekazu w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla każdego odbiorcy. Wychodzi naprzeciw potrzebie wyrażenia własnej opinii, wprowadzając do wspólnej debaty głos ludzi,  którzy z różnych względów nie zabraliby głosu w tradycyjnej formie debaty (np. brak czasu). Pozostawiona idea, czy nakreślony manifest - niezależnie od pory ich zaistnienia - zaczyna żyć własnym życiem i ma szansę zostać zauważona i wzięta pod rozwagę w szerszej dyskusji prowadzonej w ramach Centrum Informacji Gospodarczej Miasta Stołecznego Warszawy,
KONTEKST URBANISTYCZNY
 
Modernizowany plac stanowi część założenia urbanistycznego Ściany Wschodniej powstałego w wyniku konkursu realizacyjnego z 1959r. Sąsiadujące z placem od strony zachodniej Domy Towarowe Centrum katalizują ruch pieszy, definiując główną oś kompozycyjną (Pasaż Wiecha). Określone w konsekwencji - kierunek pólnoc-południe - możliwe dojścia do Placu z Twarzą, uzupełnia dodatkowo sięgacz z ulicy Chmielnej.
Występujące w najbliższym otoczeniu funkcje usługowe (gastronomia, handel), dzieki nowej aranżacji tego fragmentu Ściany Wschodniej, otrzymują atrakcyjną, przyciągającą ludzi przestrzeń publiczną, potencjalnie podnoszącą rentowność wspomnianych funkcji.
Uniwersalność białej, betonowej płaszczyzny pozwala na dostosowanie przestrzeni do zmieniających się funkcji. Gładka nawierzchnia o nośności pozwalającej na wjazd pojazdów MPO jest łatwa do utrzymania w czystości, stanowi neutralne tło zarówno dla wystaw czasowych, instalacji artystycznych, jak i opisywanych wcześniej komentarzy społecznych. Żyjąca również w przestrzeni wirtualnej  Karta WPA Zodiak gwarantuje zarchiwizowanie myśli i zapisów, niezależnie długości ich egzystencji w przestrzeni miejskiej (Plac jak tablica - może byc zmywany/ścierany nawet codziennie).
FUNKCJA:         PROGRAMY SPOŁECZNE
 
Otwarcie się na ludzi tworzących miasto, nawiązanie i zacieśnienie relacji pomiedzy różnymi grupami społecznymi ma na celu wygenerowanie nowej jakości. Poszerzenie wiedzy o projektach i planach - dzięki możliwości wglądu w aktualizowaną makietę urbanistyczną Warszawy i organizowanie czasowych wystaw/instalacji zewnętrznych - włącza przestrzeń placu, w programową funkcję edukacyjną i wystawienniczo-popularyzatorską Warszawskiego Pawilonu Architektury (WPA).
Kreowanie i zaspokajanie potrzeb estetycznych oraz aktywny i świadomy udział w procesie miastotwórczym sprzyjać będą budowaniu powszechnej kultury architektonicznej i urbanistycznej, a także promocji gospodarczej regionu i uatrakcyjnieniu rynku z inwestycyjnego punktu widzenia. Interaktywna przestrzeń, służyć może prezentacji potencjału Waszawy i sąsiednich gmin w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).
Pracujący w Centrum eksperci ds. promocji gospodarczej, przedstawiciele sąsiednich gmin i WOF - spotykający się w ramach otwartej przestrzeni roboczej w Pawilonie Zodiak - dzieki multimedialnej i społecznościowej funkcji Białej Karty Placu, mają również szerszą możliwość promocji, prezentacji i społecznej konfrontacji swoich przemysleń i opracowań, w ramach dedykowanej przestrzeni ekspozycyjnej wzdłuż szklanej, rozwiernej fasady w poziomie parteru.
 
FUNKCJA:                           RELACJA Z PAWILONEM
 
Interaktywna przestrzeń zapisu poglądów stanowi rozwinięcie nowej funkcji przewidzianej dla modernizowanego Pawilonu Architektury Zodiak.
Dynamiczna adaptacja poziomu parteru - zastowanie mobilnej ściany szklanej (szkło P2 lub P4) w centralnej części budynku - gwarantuje bezpieczne i komfortowe powiązanie lub (w zależności od potrzeb) rozdzielenie wydarzeń społecznych mających miejsce wewnątrz lub na zewnątrz Pawilonu. Podział i kolorystyka zewnętrznej betonowej posadzki, proponowane są do kontynuacji w głównej sali poziomu parteru, stanowiąc optyczną integrację i sygnalizując wzajemne dopełnianie obydwu przestrzeni.
Główne wejście do budynku akcentowane jest interaktywną, linearną fontanną deszczownicową, usytuowaną równolegle do osi najścia w poziomie +1. Delikatna zasłona z kropelkujacej wody, dzięki czujnikom wbudowanym w listwę doprowadzającą, śledzi ruch człowieka i pozwala na przekroczenie suchą stopą niematerialnej ściany w dowolnym jej fragmencie. Symboliczne nakreślenie krawędzi placu przezroczystą firaną mgły wodnej, stanowi ukłon w kierunku pierwotnej koncepcji zagospodarowania tej przestrzeni, traktującej wodę jako centralny punkt założenia. Lokalizacja listwy wodonośnej w północnej części Placu, stanowi dodatkowo akcent sygnalizujący i zapraszający do skorzystania z jego przestrzeni, osoby poruszające się Pasażem Wiecha lub wychodzące z Domów Handlowych Centrum w osi ulicy Chmielnej.
Wejście do projektowanych w poziomie parteru toalet publicznych, znajduje się w południowo-wschodnim narożniku Karty Manifestu. Lokalizowane wzdłuż południowej krawędzi, zintegrowane z Placem siedziska (płyty betonowe Lafarge Ductal), pozwalają na obserwację wydarzeń, dając możliwość wypoczynku w zieleni i doładowania urządzeń osobistych z punktów zasilanych zieloną energią (ogniwa fotowoltaiczne zintegrowane z dachem Pawilonu).
Płaszczyzna Oblicza Miasta oświetlona jest podpiętymi do cięgien oprawami LED. Rozpięty w poziomie dachu Zodiaku, gwarantujący równomierne oświetlenie raster, akcentuje modularność placu, pozwala na zamontownie w centralnej części kamery transmisyjnej, a w swojej formie odnosi się do - historycznych już - wiat nad Pasażem Wiecha. Systemowe rozwiązanie podnosi również jakość przestrzeni nad głowami ludzi – maksymalnie redukując zanieczyszczenie wieczornego nieba sztucznym światłem.
ROZWIĄZANIA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO                  
 
Podstawą zrównoważonego rozwoju w przypadku rewitalizacji placu przed Warszawskim Pawilonem Architektury jest dążenie do osiągnięcia trzech celów: pozytywnego efektu ekonomicznego (podniesienie atrakcyjności sąsiadujących z Placem lokali usługowych), środowiskowego (zintegrowania przestrzeni biologicznie-czynnej z podstawową funkcją placu miejskiego) oraz społecznego (czyli dobrego wkomponowania w tkankę miejską). Czynnik „zrównoważeniowy” jest integralną częścią koncepcji i stanowi bardzo ważny jej element, znajdując swoje odzwierciedlenie w każdej płaszczyźnie projektowanego placu.
 
Priorytetowymi, z punktu widzenia projektowego, były takie aspekty jak: komfort użytkowania rewitalizowanej przestrzeni i zdrowie ludzi - wysoka jakość użytych materiałów (materiały o niskiej emisji LZO), dobre samopoczucie dzięki wprowadzeniu deszczownicy nawilżającej powietrze. Dbałość o kontekst miejsca przejawia się w m.in. w zastosowaniu samowystarczalnego oświetlenia, redukującego do minimum zanieczyszczenie wieczornego nieba sztucznym światłem.

Zobacz pozostałe projekty

w górę